dijous, 26 de gener del 2017

HOSTAL PLAJA. PALAFRUGELL. L’EMPORDANET. GIRONA. CATALUNYA

El Joan Dalmau Juscafresa em feia arribar unes fotografies de la finca del carrer Sant Sebastià, núm. 34 de Palafrugell, que aixecava al segle XIX (1872-1876), el mestre d'obres Josep Ferrer i Bataller ("Bonic") , per encàrrec del Plaja grans propietaris rurals de Fitor (Mas Plaja) que prosperaren amb l’explotació de les sureres; a les a darreries dels anys cinquanta, o principis dels seixanta del segle XX , la família va convertir la residència en un hostal.

Us enllaç a la pàgina de l’Hostal : http://hostal-plaja-es.book.direct/en-gb/

Reprodueixo de :
http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=PALAFRUGELL&page=3&pos=22

Edifici entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos. Façana de composició simètrica: a la planta baixa, porta d'accés d'arc carpanell i finestres a banda i banda, a l'esquerra d'arc escarser i a la dreta d'arc carpanell. A la motllura de la porta figuren la data de 1876 i les inicials JP. Als pisos superiors hi ha tres obertures a cadascun, totes per arc carpanell. Són balcons amb barana de ferro, sostinguts per mènsules d'inspiració vegetal. Una cornisa sostinguda per petites mènsules i una barana de terrat amb florons i palmeta centrada, coronen el conjunt.


A la part posterior hi ha un jardí. La façana que dóna al jardí és de la mateixa tipologia que la principal, encara que més senzilla i modificada al llarg del temps.


Es conserven bona part dels interiors originals, principalment a la planta baixa (menjador, vestíbul, escala, ..) i primer pis (habitatge de la família), que presenten interessants pintures i motllures als sostres, parets i marcs de les portes.Aquest edifici és un dels pocs exemples d'arquitectura vuitcentista de la burgesia industrial suro-tapera conservats a Palafrugell.


En el relleu de la porta d'accés on apareixen les incials (del propietari) J.P. i la data de 1876, hi ha unes saques lligades que fan referència al transport del suro.

Reprodueixo de :
http://sig.palafrugell.cat/documentacio/Planejament/PEPIPH/Vigent/finestra%20documents/04%20B%C3%A9ns%20individuals.pdf

Autor: Josep Ferrer i Bataller. Mestre d’obres

Gran casa senyorial, entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos, estructurada en tres crugies. Gran portalada d’arc amb emmarcament motllurat, de pedra. A cada pis tres balconades, en degradació, amb llosanes i baranes de forja.
Cornisament motllurat sobre mènsules sota els balcons.

A la portalada hi ha un relleu amb les inicials J.P. i l’any 1876 i un relleu que representa una saca o farcell. La façana ha estat alterada en alguns elements puntuals, com la finestra esquerra de la planta baixa, per a l’ús actual de l’edifici.

L’interior manté en bona part la compartimentació i altres elements originals.

Actualment és un Hostal.

Cal recordar en tot moment que , QUI PERD ELS SEUS ORÍGENS, PERD LA SEVA IDENTITAT.