diumenge, 29 de setembre de 2019

EL JALECH. BALENYÀ. OSONA

Veníem del Santuari de l’Ajuda i ens aturàvem a retratar el Jalech, una masia d'origen medieval que va ser reconstruïda entre els segles XVII i XVIII. Llegia que és probable que els fonaments existents al sector de ponent formin part de la casa primitiva.El Mapa de Patrimoni de Balenyà ens diu que és un edifici de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis està definit per una galeria horitzontal en cada nivell amb pòrtics d'arc carpanell ceràmic sobre pilars de pedra. Els dos pòrtics de la planta baixa trenquen la simetria de la façana perquè es troben descentrats i són de majors dimensions. A la façana de ponent hi ha un tercer pòrtic que es troba tapiat. Al pis n'hi ha tres i a les golfes cinc, dels quals el central és més obert que els altres. A cada costat del pis hi ha una finestra d'arc pla de pedra carejada, mentre que a les golfes hi ha òculs ceràmics, el tercer dels quals corona la façana. L'accés principal del mas és d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós motllurat i la llinda gravada amb una orla on consta "LLUGARI JALECH 1785" emmarcada amb volutes. A l'entrada hi ha dos portals de pedra amb les llindes inscrites: "IHS JESUS MARIA JOSEP 1662" i "LLUCARI JALECH 1784". A les façanes laterals i posterior les obertures són d'arc pla de pedra carejada i s'hi distribueixen de forma aleatòria, algunes d'elles datades del segle XVIII. El tractament dels murs és la pedra vista i alguns trams arrebossat amb formigó. El ràfec està acabat amb cabirons.

M’explicava el Manuel Navàs Ortiz, membre dels arxius de Cardona i de Castellar del Vallès, bon amic i mestre en afers d’història, que generalment els noms i cognoms acabats amb CH indicaven procedència jueva, aquest fet no va tenir cap importància, fins que s’articulen orgànicament els corrents polítics contraris a la importància i presència social dels jueus, que culminarà amb les lleis nazis que legitimaven l’holocaust. Desprès d’aquella barbàrie fins en les denominacions d’algunes poblacions - VICH/VIC – s’eliminava la H final.

Recordeu que el nazisme va ser un ESTADO DE DERECHO, que el franquisme va ser UN ESTADO DE DERECHO, i que a dia d’avui son ESTADOS DE DERECH0 molts estats constituïts de forma violenta.

Allò que garanteix la llibertat és la DEMOCRÀCIA , no EL ESTADO DE DERECHO.

Avui al Jalech que manté la H final es duen a terme entre altres :

http://www.gastroteca.cat/ca/fitxa-oncomprar/mas-jalech-fruites-i-hortalisses-ecologiques/

https://www.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/Mas-Jalech-Fruites-i-Hortalisses-Ecol%C3%B2giques-167945103346436/

http://www.balenya.cat/index.php?tipus=5&info=1497&menu=312&cat=282