dimarts, 1 de gener del 2019

CASA BRACONS - CASA RACODER – ESCOLA LA TRAMA. SABADELL. VALLÈS OCCIDENTAL.

Retratava el magnífic edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes, assenyalat amb el números 5-7-9 del carrer de l'Estrella de Sabadell a la comarca del Vallès Occidental.
Patrimoni Gencat ens en diu; la façana, de composició simètrica, presenta a la planta baixa dues portes d'accés als extrems i dues portes centrals, totes rectangulars. Al primer pis hi ha un balcó central d'arc ogival, dues finestres rectangulars als costats i dues finestres d'arc conopial als extrems. A les golfes, que només ocupen la part central, s'obren cinc finestres d'arc de mig punt. Cal destacar els elements neogòtics que decoren el conjunt.

Santiago Cassulleras Forteza (Barcelona, 7 de juliol de 1901 - 2 de setembre de 1960) bastia la casa l'any 1927, segons consta a l'Arxiu Històric de Sabadell. No es fa esment del promotor del que ens agradarà tenir-ne noticia, nom, cognoms, lloc i data de naixement i traspàs a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Es fa esment que la fitxa corresponent de l'Inventari del C.O.A.C, tot i coincidir en l'atribució de l'autor, estableix un marc cronològic per a l'edifici entre 1901 i 1960, fet que fa pensar en la possibilitat de diverses etapes constructives, i àdhuc diversos arquitectes, dels que ens agradarà tenir-ne noticia a l’email coneixercatalunya@gmail.com

http://www.sabadell.net/Fitxes/FitxesPepps/pagines/172-B.htm

FAÇANA
Casal amb cos central que conté dues finestres a la planta baixa, amb obertures arquitrabades, i dues obertures a la planta pis, seguint la mateixa alineació que les de la planta baixa. Aquestes obertures, amb una llinda de grans dimensions que insinua un arc ogival i emmarcat per una motllura amb perfil esglaonat. El segon pis està obert mitjançant cinc arcades de mig punt. Els dos cossos laterals, exactament iguals, tenen una porta d’entrada a la planta baixa i una finestra bífora a la planta pis coberta amb un arc conopial amb una fletxa molt accentuada en els laterals. En cada una de les obertures, exceptuant les cinc arcades de la planta segona, hi ha columnetes d’ordre corinti.

INTERIOR
Planta baixa: escala de marbre amb barana de ferro forjat i llautó que condueix al primer pis, espai on es situa l’habitatge dels senyors. Aquest té una escala també de marbre amb barana de fusta que condueix a la planta segona, la qual estava destinada a les minyones. La planta pis està separada de la caixa d’escala mitjançant unes vidrieres pintades, imitant el vidre emplomat. Aquesta planta conté un ampli saló que fa de distribuïdor, el menjador i la cuina i les habitacions. El menjador dóna a una terrassa mitjançant dues grans obertures, i conté una llar de foc. Aquest espai té un aspecte anquilosat, donant la sensació d’un decorat de cartró pedra.

ELEMENTS REMARCABLES
Saló distribuïdor: espai amb columnes estriades i unes motllures de caire neoclàssic. Menjador: arrimador de fibrociment imitant fusta, llar de foc que està feta amb estuc imitant carreus de pedra de reminiscència medieval, al centre de la qual hi ha un escut sostingut per dos àngels.

Ens agradarà tenir noticia dels artesans i artistes que van intervenir en la construcció, , nom, cognoms, lloc i data de naixement i traspàs a l’email coneixercatalunya@gmail.com