divendres, 15 de març del 2019

ROSANES. LA GARRIGA. EL VALLÈS ORIENTAL. CATALUNYA

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=975

El casal de Rosanes ha estat molt modificat al llarg del temps però tot i així conserva la primitiva estructura al voltant de la qual va anar creixent l'edifici actual. El recinte exterior emmurallat forma una planta més o menys quadrada i encara conserva tres de les quatre torres que el protegien als vèrtex; la del costat nord-est va ser enderrocada en ser construïda la capella de Sant Joan.

Les torres, molt modificades, són de planta quasi circular amb coberta d'una sola vessant. Tots els murs estan fets amb còdols de riu i tenen espitlleres. A una de les portes d'accés al recinte, situada a ponent, hi ha l'escut dels Rosanes. Adossat a la part interior dels murs hi ha diversos annexes que serveixen de magatzems, cors,...

L'edifici principal és de planta quadrada i té una torre quadrada avançada, tot coronat per merlets. Els murs presenten escasses obertures i estan plens d'espitlleres. Al nucli més primitiu de la casa s'hi accedeix a través de la torre que sobresurt del cos de l'edifici, per un portal d'arc apuntat. Al mur de migdia de l'interior del pati hi ha obertures primitives tapiades, entre elles una porta d'arc de mig punt de petites dovelles.

En el segle XVI es va engrandir el casal per la banda sud i s'hi va adossar una construcció de planta rectangular. Encara se li afegí un altre cos seguint la mateixa orientació que l'anterior, de planta rectangular que en els pisos superiors tenia una galeria arcada actualment tapiada. S'accedeix a la torre per la planta baixa d'aquest segon edifici.

La capella de Sant Joan és de planta rectangular i coberta a una vessant de teula àrab. L'accés actual es fa pel mur sud, la porta original d'arc de mig punt està tapiada.

http://invarque.cultura.gencat.cat/Fitxa?index=0&consulta=&codi=15375

En el mur de migjorn, al costat de la porta del barri del casal de Rosanes hi ha una capella de Sant Joan, en la qual hi havia una torre de defensa que tancava el recinte enmurallat, i que es va enderrocar per construir-hi una església. De planta rectangular i coberta a una vessant de teula àrab. L'antiga porta d'accés que és d'arc de mig punt de dovelles petites està tapiada, però les dovelles estan sense arrebossar. Actualment té una altra porta d'entrada en el mur sud per accedir-hi des del pati interior, és d'arc rebaixat de totxo.

Segons mossèn Mas, la noticia més antiga de Sant Joan de Rosanes podria ser en un document d'una permuta de l'any 1054. A partir de l'any 129, Bernat de Rosanes, assignà una dotació i va crear un benefici sacerdotal, cosa que fa pensar que o bé es va refer o construir de nou la capella. Des del 1323, l'anomenen indistintament Sant Joan de Rosanes o de Torruella. En el 1727 no s'hi feia culte, durant el segle XX ha estat un annex a les quadres de la casa.

El Josep Salvany Blanch, en la visita que feia a la Garriga l’any 1918, retratava aquest edifici:http://mdc.csuc.cat/cdm/search/collection/bcsalvany/searchterm/la%20garriga/field/all/mode/all/conn/and/order/title/page/1
http://mdc.csuc.cat/cdm/singleitem/collection/bcsalvany/id/4852/rec/20

Tempus fugit, avui l’edifici acull l'Espai Castell de Rosanes, dedicat a la restauració.
https://www.espaicastellderosanes.com/inici