dimecres, 31 de maig del 2023

CAPELLA DE SANT LLORENÇ DE CAN HERES/HERAS DE CANET D’ADRI.

 

Havíem publicat: CAN HERES. CANET D’ADRI

https://totsonpuntsdevista.blogspot.com/2023/05/can-heres-canet-dadri.html

I dèiem; al segle XVIII es construí la capella, de nau rectangular, dedicada a Sant Llorenç. Ens agradarà rebre’n imatges a l’email castellardiari@gmail.com

Demanava imatges al Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya, Arxiu Gavín, i rebia una fotografia
Capella de Sant Llorenç. Vella – sense culte – 1-IV-1972


https://canheras.com/

L'oratori és del segle XVlll i fou construït a instancies de Miquel Heras i Paras, En fa referencia una cita documental: *Trobant-se cerca de mitja hora distant de la citada Iglesia parroquial, se sol·licita y obtingué del il·lustríssim Senyor Bisbe de Girona, la llicencia pública el  26 juliol 1771, i poder celebrar missa en ella...».

 El permís obtingut per I ‘autoritat eclesiàstica determinava que el compliment del precepte dominica! Només podia ésser extensiu ais familiars i servidors i, en últim cas, als forasters que hi sojornessin o fessin algun àpat quan l'estada escaigués en dia festiu. A l’arxiu familiar tenen l’autorització papal per a l'erecció de !a capella privada i celebració  del culte.

Demanarem imatges del interior de la capella  a lasheras@brugarol.com

http://www.ddgi.cat/municipis/CanetdAdri/ajuntament/133PE_TEXT%20REFOS%20acord%20CTU%2027-11-06.pdf

A la part posterior d’aquest conjunt hi ha una capella de planta rectangular i amb coberta de teula àrab a dues vessants. Les parets són de pedra i morter de calç, deixant vistos els carreus de les obertures i les cantonades. A la capella s’hi accedeix per porta amb una llinda de llosa plana amb la inscripció "HIC NOMEN DOMNI IMVOCATUR MICAELIS HERAS 1771" i brancals de pedra.

En una de les portes d’accés als porxos hi ha una llinda amb una llosa plana on hi ha cisellat l’any 1731.

http://www.revistadegirona.cat/recursos/1998/0191_093.pdf

https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/canet-dadri

https://www.diaridegirona.cat/dominical/2018/07/27/l-edat-mitjana-present-48905557.html

https://www.portalgironi.cat/index.php/masos-pairalies/masos-girones/masos-girones-canetadri/1742-masos-canetadri-heras

Tenim encara a Catalunya , malgrat tot, un riquíssim patrimoni històric que cal explicar i “ posar en valor”.