dijous, 11 de novembre del 2021

CASA GAMBÚS- CASA TAULÉ VIÑAS. SABADELL

La necessitat em portava fins a Sabadell, per recuperar-me dels efectes de la terrible caiguda que patia el dia 9.07.2021 ,  em calien els serveis dels fisioterapeutes.

 

Està clar però, que “la cabra sempre tira a la muntanya”, i amb el mòbil – encara no puc manipular la càmera fotogràfica – retratava la façana de la CASA GAMBÚS - CASA TAULE VIÑAS, a la :     Via de Massagué nº85,  cantonada amb el carrer Josep Renom, de la que em deia la Sara Ivorra Blasco, he trobat això:
http://www.sabadell.net/Fitxes/FitxesPepps/pagines/194-B.htm?fbclid=IwAR0yfhh4MbcIC6LWlNNmEHqxu_jZJ10RgVMx-c4cO6eKDTkQAUeeRVS-keE

Autor, el Mestre d’obres  Francesc Renom i Romeu – pare de l’arquitecte Josep Renom i Costa (Sabadell, 22 de novembre de 1880- 11 de març de 1931-   de l’any 1886


Façana principal marcada per una clara simetria i una certa austeritat decorativa. Les obertures de la planta baixa estan cobertes amb arcs rebaixats, mentre que a les plantes superiors hi trobem tres obertures de perímetre rectangular amb un entaulament clàssic. Cada un dels pisos es manifesta exteriorment a través de la imposta. 


Composició simètrica de façana a partir de tres eixos verticals marcats per les obertures. L’eix central sols es remarca mitjançant la situació de la porta d’accés a la planta baixa, mentre que als laterals s’hi situen unes finestres. A les plantes pis, s’hi situen uns balcons, iguals per a tota la planta.


El remat de la façana es realitza a través d’una cornisa sostinguda per unes mènsules sobre de la qual hi trobem un ampit de coronament. Façana lateral composada sense seguir el mateix llenguatge de la façana principal.


https://historiadesabadell.com/2020/11/08/vinas-i-camps-dolors/